Сәлимов Х.Х. Тел гыйлеме терминнары сүзлеге. – Казан: Татар. кит. нәшр., 2005. – 143 б.

<Титул бите (татар телендә)>   1
<Титул битенең арткы ягы>   2
Автордан   3
Cүзлекнең төзелеше   4-6
Сүзлектә кулланыла торган транскрипция тамгалары  6
Татар алфавиты / Рус алфавиты   8
Cүзлек   9-141
Әдәбият   142
Автор турында белешмә   143