Рәхимова Р.К. Татарча-русча тукучылык һәм тегүчелек атамалары сүзлеге [=Татарско-русский словарь лексики ткачества и швейного дела] / Р.К. Рәхимова. – Казан: ТӘһСИ, 2018. – 208 б.

<Титул бите (рус телендә)>   2
<Титул бите (татар телендә)>   3
<Титул битенең арткы ягы>   4
<Аннотация>   4
РЕДАКТОРДАН  5-6
СҮЗ БАШЫ  7-9
СҮЗЛЕКНЕҢ ТӨЗЕЛЕШЕ  10-13
ТАТАР АЛФАВИТЫ / ТАТАРСКИЙ АЛФАВИТ   14
ТАТАРЧА-РУСЧА ТУКУЧЫЛЫК АТАМАЛАРЫ СҮЗЛЕГЕ  15–77
ТАТАРЧА-РУСЧА ТЕГҮЧЕЛЕК АТАМАЛАРЫ СҮЗЛЕГЕ  77–173
ШАРТЛЫ КЫСКАРТЫЛМАЛАР  174–179
ЯЗМА ЧЫГАНАКЛАР  180
КУШЫМТА. ТУКУ ТӨРЛӘРЕ ҺӘМ СТАННАР (ФОТОЛАР ҺӘМ РӘСЕМНӘР)  181–206
ЭЧТӘЛЕК  207
<Чыгарылыш мәгълүматлары>   208