Сафина Э.И. Татарча-русча-латинча кош атамалары сүзлеге [= Татарско-русско-латинский словарь орнитонимов] / Э.И. Сафина. – Казан: ТӘһСИ, 2018. – 184 б.

<Титул бите (рус телендә)>   2
<Титул бите (татар телендә)>   3
<Титул битенең арткы ягы>   4
<Аннотация>   4
КЕРЕШ СҮЗ  5-8
СҮЗЛЕКНЕҢ ТӨЗЕЛЕШЕ  9-11
ФАЙДАЛАНЫЛГАН ЧЫГАНАКЛАР ИСЕМЛЕГЕ   12-14
ШАРТЛЫ КЫСКАРТЫЛМАЛАР  14-15
ТАТАР АЛФАВИТЫ  16
<Сүзлек: А-Я>  17-90
ОТРЯД ҺӘМ СЕМЬЯЛЫК ИСЕМНӘРЕ  91-94
ТАТАР ТЕЛЕНДӘГЕ ТӨП ОРНИТОНИМНАР ИСЕМЛЕГЕ  95-102
РУС ТЕЛЕНДӘГЕ ТӨП ОРНИТОНИМНАР ИСЕМЛЕГЕ  103-112
РУСЧА, ТАТАРЧА КОШ АТАМАЛАРЫ КҮРСӘТКЕЧЕ (АЛФАВИТ ТӘРТИБЕНДӘ)  113–155
ТАТАР ДИАЛЕКТЛАРЫНДА ҺӘМ СӨЙЛӘМ ТЕЛЕНДӘ КУЛЛАНЫЛГАН ОРНИТОНИМНАР  156–159
КОШЛАР БЕЛӘН БӘЙЛЕ СЫНАМЫШЛАР, МӘКАЛЬ-ӘЙТЕМНӘР, КАНАТЛЫ СҮЗЛӘР  160-182
ЭЧТӘЛЕК  183
<Чыгарылыш мәгълүматлары (рус телендә)>   184


Материалы словаря размещены в двух частях фонда:
- татарско-русский вариант – в части «Входной язык – татарский»,
- русско-татарский вариант – в части «Входной язык – русский».