Тимерханов А. Ә. Татарча-русча-инглизчә мәктәп сүзлеге [= Татарско-русско-английский школьный словарь] / төз.: А. Ә. Тимерханов, С. Ф. Гарифуллин; фәнни ред., кереш мәкалә, кушымта авторы А. Ә. Тимерханов. – Казан: Мәгариф – Вакыт, 2014. – 512 б.

<Титул бите (татар телендә) = Титульный лист (на татарском языке)>   1
<Титул бите (рус телендә) = Титульный лист (на русском языке)>   2
<Титул бите (инглиз телендә) = Титульный лист (на английском языке)>   3
<Титул битенең арткы ягы = Оборот титульного листа>   4
<Аннотация>   4
СҮЗ БАШЫ  5-11
ПРЕДИСЛОВИЕ  12-18
СҮЗЛЕКНЕҢ ТӨЗЕЛЕШЕ  19-23
СТРУКТУРА СЛОВАРЯ  24-28
ЛЕКСИКОГРАФИК ЧЫГАНАКЛАР  29-30
ШАРТЛЫ КЫСКАРТЫЛМАЛАР  31-33
ТАТАР АЛФАВИТЫ = Татарский алфавит = Tatar alphabet  34
РУС АЛФАВИТЫ = Русский алфавит = Russian alphabet  34
ИНГЛИЗ АЛФАВИТЫ = Английский алфавит = English alphabet  34
<Сүзлек: А-Я = Словарь: А-Я>   35-450
ИНГЛИЗ ТЕЛЕ ГРАММАТИКАСЫ ТУРЫНДА КЫСКАЧА БЕЛЕШМӘ  451-510
ЭЧТӘЛЕК  511
< Чыгарылыш мәгълүматлары = Выпускные данные >   512


(!)
Татар фигыльләре –рга / -ргә инфинитив формасында бирелде.
Татарские глаголы приведены в форме инфинитива на -рга / -ргә.